Cégtábla kihelyezése

székhely cégtábla névtábla

Régi szabály a társas vállalkozásokra vonatkozóan, melyet a cégtörvény ír elő:


„A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.”


Mostanában a legtöbb hivatal már cégkapun vagy ügyfélkapun (például a NAV cégkapun történő kapcsolattartásra csak 2019-től köteles, bizonyos eseteket leszámítva) keresztül levelezik velünk. Ezért akár gondolhatnánk azt is, hogy fölöslegessé vált a cégtábla kihelyezése vagy a bejegyzett székhelyünkön történő elérhetőség biztosítása.

.
A cégtábla elhelyezésével kapcsolatosan javasolt, hogy bárki által könnyen látható helyen legyen; az ingatlan adottságaitól függően, lehetőleg a bejáratnál is legyen elhelyezve, de akár több helyen is a helyszíni adottságoktól függően, hogy a vendégek eltaláljanak székhelyünkre. A cégtábla adattartalmával kapcsolatosan javasolt a cég nevének, ingatlanon belüli elhelyezkedésének (például: emelet, ajtó, kapucsengő), központi telefonszámának, esetleg e-mail címének feltüntetése, annak érdekében, ha bármilyen okból a személyes kapcsolatfelvétel meghiúsulna, fel tudják venni a kapcsolatot vállalkozásunkkal. A cégtábla meglétét érdemes bizonyos időközönként ellenőrizni, mert a tapasztalatok szerint akár szándékos behatás vagy egyéb esemény hatására eltűnhet.


ELÉG-E A CÉGTÁBLA?

Felmerül a kérdés, ha gondoskodtunk a cégtábláról, akkor vajon minden rendben van-e a cégünkkel?

A cégtörvény előírja azt is, hogy:

„A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.”

Tehát kevés a cégtábla kihelyezése, a cégnek elérhetőnek is kell lennie ezen a címen, ellenkező esetben a cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében – hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárást folytatható le cégünkkel szemben, amely során ha nem biztosítjuk a cég törvényes működését, akkor megszűntnek nyilváníthatják a cégünket.

A NAV IS SZANKCIONÁL

A cégtörvényen kívül az adózás rendjéről szóló törvény is ugyanolyan komoly szankciókat helyez kilátásba ellenünk és törölhetik cégünk adószámát, amennyiben nem érhető el vállalkozásunk a székhelyén.

„246. § [Az adószám törlése]
(1) Az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha
a) az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
b) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,
c) az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,”


Az adószám törlésének több következménye is van. Először is az adószám törlés napjával valamennyi adólevonási jogunk megszűnik és nem is lehet azt helyreállítani!

Másodszor pedig a NAV ugyanúgy kezdeményezi cégünk megszűntnek nyilvánítását a cégbíróság előtt.

„(5) Az állami adó- és vámhatóság az adószám törléséről hozott határozat véglegessé válásának megállapítását követő napon
a) a cégjegyzékbe bejegyzett adózó esetében a cégbíróság elektronikus úton történő értesítésével kezdeményezi az adószám törléssel érintett adózó megszüntetésére irányuló eljárást, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adózók esetében megkeresi az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet a törlés tényének és időpontjának az egyéni vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése érdekében,
c) a törlésről értesíti az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet.”


Attól függetlenül, hogy a NAV már a legtöbb alkalommal elektronikusan tartja velünk a kapcsolatot, ugyanúgy végez helyszíni ellenőrzéseket váratlanul vagy előre megjelölt időpontban a székhelyünkön, amely során ha nem vagyunk ott elérhetőek és elérhetőségünket semmilyen információ (például: szomszédok, portás stb. nyilatkozata) nem támasztja alá, nagyon nagy valószínűséggel fennáll az adószám törlés és a cég megszűntnek nyilvánításának lehetősége. 

Összefoglalva: attól függetlenül, hogy az elektronikus kapcsolattartás kiszélesedett a törvényi kötelezettségünk alapján, mindenféleképpen helyezzünk ki cégtáblát, de ettől függetlenül gondoskodjunk arról is, hogy a valóságban is fellelhetőek legyünk a székhelyen, mivel a törvényességi felügyeleti eljárás ebből a szempontból cégünk fellelhetőségéhez kapcsolódik, amellyel kapcsolatosan akár a NAV is folytathat ellenőrzést. Amennyiben törlik az adószámunkat, akkor az adólevonási jogtól esünk el, amennyiben pedig megszűntnek nyilvánítják a cégünket, akkor kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alá esünk, amely jogerős elrendelését követően már nincs lehetőségünk semmilyen intézkedést tenni, a társaságunk megszüntetésre fog kerülni.

Az esetleges további kérdésekkel fordulj könyvelő irodánkhoz:  Vác sas utca 1